Aktuelt/Currently20190607_095328 (2)
20190527_121059 (2)

Surveyor 

Nordhavn 57

Nordhavn 57, er en klassisk og luksuriøs tråler. Fartøyet er solid bygget og har gode hydrodynamiske egenskaper. Kvalitet og sikkerhet var en prioritering da skroget ble utviklet og bygget.

Fartøy skifter eierskap, krysser hav og det kan være pålagt å dokumentere tekniske og strukturelle tilstand. I forbindels med, forsikring, megling og skade kan det være nødvendig med fagkyndig og objektiv vurdering og beskrivelser av tilstand. 


Nordhavn 57, is a classic and luxurious trawler. The vessel is solidly built and has good hydrodynamic properties. Quality and safety were a priority as the hull was developed and built. Vessels change 

ownership, cross oceans and may be required to document technical and structural condition. Professional and objective documentation may be required in connection with, insurance, mediation or damage.


20150214_114656_edited2
IMG_0429
feb2006 065


Marin consultant


"Anna Rogde"

Anna Rogde er en skonnert, bygget i 1868. På nittitallet ble skuta restaurert tilbake til hvordan hun så ut som seilfartøy fra rundt århundreskifte. Hun har siden blitt brukt som passasjer og opplærings fartøy på kortere og lengre turer. I senere tid har mye arbeid blitt gjort i prosessen av å utbedre tekniske og praktiske standard. Hovedfokuset har vært elektrisk, elektronisk anlegg samt femårsklassing.


Anna Rogde is a schooner, built in 1868. In the nineties the ship was restored to how she looked like as a sailing vessels from around the turn of the century. She has since been used as a passenger and training vessel for shorter and longer trips. Lately, much work has been done in the process of improving technical and practical standards. This year, the main focus has been electrical, electronic facilities and five-year classing.

Havbruk / Aquaqulture

Nye produkter, materialer og tekniske løsninger utvikles hvert år. Vi jobber aktivt for å identifisere element som har forbedringspotensial. Vår filosofi er å kombinere praktisk erfaring og relevant kompetanse for finne anvendelige løsninger.


New products, materials and technical solutions are developed every year.  We are actively working to identify elements that have potential for improvement. Our philosophy is to combine practical experience and relevant competence for finding customized solutions.


See:  www.oceancradle.com

032
025
029
20160624_120105
_1641388637


Brokerage

Megler tjenester for kjøp og salg av fartøy. Alle typer fartøy besiktiges, og dokumentasjoner gjennomgåes. Utfra innhentet  informasjon kan det settes takst på skrog, teknisk elektrisk elektronisk og sikkerhets utstyr. Med kjennskap til markedverdier for tilsvarende fatøy, kan en beregne en salgs eller kjøps verdi. Broker services for the purchase and sale of vessels. Any type of vessels are inspected and documentation is reviewed. Based on information obtained, hulls, technical electrical electronic and safety equipment can be assessed. With the knowledge of market values ​​for similar vessels, one can calculate a sale or purchase value.
"Anna Rogde"

Prosess

Prosesses


"Anna Rogde". Anno 1868.


Gammel rigg blir tatt ned da den er i dårlig forfatning. Ny rigg blir produsert og montert. I prosessen blir det gjortt utbedring av dimensjoner og proporsjoner. Profilbilde av skuta fra 1918 ble brukt som kilde for å finne de orginale mål, dimensjoner og plasseringer.


Old rigging is in a bad shape and is dimounted. New rig is being produced and remounted. In the process, there are adjustments made to dimensions and proporsions. Profile photo of the vessel from 1918 was used as a source to find the original measurements and placement.


"Greyhound"


"Allegra"

"Greyhound" ex "Josefine" Anno 1905


Ferdigstille og reise stormast til fartøyet "Greyhound".  Inspirasjon for type rigg er hentet fra skisser, av Lowestoft sailing Trawlers i England. Løpende rigg og skrog gjenstår å utbedret. Skrogformen tilsier at fartøyet har gode hydrodynamiske egenskaper og kan bli ett godt seilfartøy.


To complete and hoist the mainmast of the vessel "Greyhound". Inspiration for the type of rigging  is derived from sketches of Lowestoft sailing Trawlers in England. The running rigging as well as the hull remains to be improved. The hull shape indicates that the vessel has good hydrodynamic properties and can  become  a good sailing vessel.

Swan 40 S&S, Anno 1970


Ror viste indikasjon på dårlig  innfesting. Slark mellom ror aksling og innfesting til blad var årsaken.  Alt ble demontert for å kunne utføre grundig utbedringer. Nye sleider og sett skruer ble tilpasset og satt inn. Kvalitet og nøyaktighet var prioritert.


The rudder indication signs of being worn loose. Attachment between shaft and blade  was worn out. Everything was disassembled completely, in order perform a thorough repair. New sleds and set screws were inserted. Quality and accuracy were given priority.

20150418_185327
20150421_162203


Research/Hydrodynamics

"Dyrafjeld" ex "Anna Kristina" Anno 1889


Dette skroget har vist  seg å være vellseilende. Fartøyet er bygget på linjetegning av John Torsteinsen T. Børve. Prosjektet gikk ut på å digitalisere tegning for å kunne produsere en testmodell. Utallige slepeforsk ble gjennomfort for å finne alle hydrodynamiske egenskaper med variert krengning, trim og dypgang.


This hull has  proved to be a good sailvessel. She is built on the  drawing by John T. Børve. The project was to digitize drawingin order to produce a test model. Countless runs were done, to find hydrodynamic properties with varied inclination, trim and depth.


Stående rigg.

Selv om overflater ser ut til å være fin, betyr det ikke at kjernen er like bra. Bildeserie viser prosessen der gamel, slitt og rusten wire tas ned, reproduseres og montert.  Levealder for dette varierer med materialvalg, slitasje og vedlikehold.


Standing rig.

Although surfaces appear to be i good conditions, the core might not be as good. Photo shows the process where old, worn and rusted wire is disassembled,  reproduces and assembled again. Life expectancy for this varies with material selection, wear and maintenance.

Tjenester

Services


Megler og konsulentjenester

Brokerage and consulting services

IMG_1884_edited1
_716649232
032

Strukturelle prosjekter

Structural projects 

feb2006 009
feb2006 015
20160418_180430_edited2
20170509_135628[2117]
20161007_174716

Utbedringer og utrustning

Improvements and equipment fitting 

msoC31DA_edited1
5

Opplæring og seil trening

Iecturing and sail training 

069
logo.gif
Risør med Hausten 017_edited1
siste 057


Kontakt / Contact


Storm.Salo vd Vooren

Falcheveien 17

1618 Fredrikstad

Norway


Phone: +47-90656810


Last update 30.08.2019

Next update 01.01.2020